1.6 x 1.2mm

 

 

 

 

CMOS / HCMOS / LVCMOS

 

 

 

1.6 x 1.2 x 0.6mm 1.8 - 3.6V HCMOS  (4) Pad SMD -40șC ~ +85șC Option XO

MO90R

1.000MHz ~ 80.000MHz

2.0 x 1.6mm

 

 

 

 

CMOS / HCMOS / LVCMOS

 

 

 

2.0 x 1.6 x 0.91mm 1.8, 2.5, 3.3V HCMOS  (4) Pad SMD -40șC ~ +85șC Option XO

MO80R

20.000MHz ~ 40.000MHz

2.0 x 1.6 x 0.7mm 1.8 - 3.6V HCMOS  (4) Pad SMD -40șC ~ +85șC Option XO

MO81R

1.000MHz ~ 80.000MHz

2.0 x 1.6 x 0.7mm 1.8 - 3.6V HCMOS  (4) Pad SMD -40șC ~ +105șC Option XO

MO82R

1.000MHz ~ 80.000MHz

2.5 x 2.0mm

 

 

 

 

CMOS / HCMOS / LVCMOS

 

 

 

2.5 x 2.0 x 0.91mm 1.8, 2.5, 3.3V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD -40șC ~ +85șC Option XO

MO70R

1.000MHZ ~ 80.000MHz

2.5 x 2.0 x 1.2mm 2.5V HCMOS  (6) Pad SMD 3rd Overtone; Phase Noise -140dbc xo

MO73R

270.000MHz ~ 350.000MHz

3.2 x 2.5mm

 

 

 

 

CMOS / HCMOS / LVCMOS

 

 

 

3.2 x 2.5 x 1.1mm 1.8, 2.5, 3.3V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD 1.8V, 2.5V, or 3.3V Options XO

MO31R

1.500MHz ~ 133.000MHz

3.2 x 2.5 x 1mm 1.8, 2.5, 3.3V.5V LVCMOS 15pF Load (6) Pad SMD Miniature XO

MO32R

32.768KHz

3.2 x 2.5 x 1mm 1.8, 2.5, 3.3V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MO37R

1.500MHz ~ 156.250MHz

3.2 x 2.5 x 1mm 3.3V HCMOS  (4) Pad SMD Very low Jitter / Phase noise XO

MO60R

1.500MHz ~ 156.250MHz

 

LVPECL

3.2 x 2.5mm 2.5V LVPECL  (6) PAD SMD 1pS Jitter; Phase Noise -154dbc xo

MO61R

13.500MHz ~ 170.000MHz

 

LVDS

3.2 x 2.5mm 2.5V LVDS  (6) PAD SMD 1pS Jitter; Phase Noise -154dbc xo

MO62R

13.500MHz ~ 170.000MHz

5.0 x 3.2mm

 

 

 

 

CMOS /HCMOS / LVCMOS

 

 

 

5.0 x 3.2 x 1.1mm 1.8V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD ±100ppm -20șC ~ +70șC XO

MO15R

1.000MHZ ~ 165.000M

5.0 x 3.2 x 1.1mm 1.8 2.5 3.0 3.3V LVCMOS 15pF Load (4) Pad SMD Watch Crystal XO

MO17R

32.768KHz

5.0 x 3.2 x 1.1mm 2.5V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD ±100ppm -20șC ~ +70șC XO

MO16R

1.000MHZ ~ 220.000MHz

5.0 x 3.2 x 1.2mm 3.3V CMOS 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MO18R

1.000MHZ ~ 220.000MHz

5.0 x 3.2 x 1.2mm 5.0V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD 25ppm; 15pf XO

MO30R

1.000MHz ~ 100.000MHz

 

HCLS

 

 

 

5.0 x 3.2 x 1.3mm 2.5V HCLS 50 Ohms Load (6) Pad SMD RMS Jitter 1.7 Typ XO

HL22R

27.000MHz ~ 220.000MHz

5.0 x 3.2 x 1.3mm 3.3V HCLS 50 Ohms Load (6) Pad SMD RMS Jitter 0.2 Typ; 0.6Max XO

HL32R

27.000MHz ~ 220.000MHz

 

LVDS

 

 

 

5.0 x 3.2 x 1.3mm 2.5, 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD  XO

MO40R

 80.000MHz ~ 320.000MHz

 

 

PECL / LVPECL

 

 

 

5.0 x 3.2 x 1.5mm 2.5V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD 0.3pS/1.0pS RMS Jitter XO

MO39R

25.000MHz ~

350.000MHz

5.0 x 3.2 x 1.4mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD 0.3pS/1.0pS RMS Jitter XO

MO38R

25.000MHz ~ 350.000MHz

7.0 x 5.0mm

 

 

 

 

CMOS / LVCMOS

 

 

 

7.0 x 5.0 x 1.6mm 1.8V LVCMOS 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MO20R

1.000MHZ ~ 125.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.6mm 2.5V LVCMOS 50, 25, 15pF Load (4) Pad SMD Low Voltage XO

MOM8R

1.000MHz ~ 80.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.6mm 2.5V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMT  XO

MO13R

1.000MHZ ~ 80.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.6mm 3.3V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MOM3R

1.000MHz ~ 80.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.6mm 3.3V LVCMOS 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MO35R

100.00MHZ ~ 255.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.4mm 3.3, 5.0V HCMOS 15pF Load (4) Pad SMD 3.3V Option XO

MO10R

80.000MHZ ~ 125.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.5mm 5.0V HCMOS 15, 25, 15pF Load (4) Pad SMD  XO

MOM2R

1.000MHz ~ 125.000MHz

 

HCLS

 

 

 

7.0 x 5.0 x 1.8mm 2.5V HCLS 50 Ohms Load (6) Pad SMD RMS Jitter 1.7 Typ XO

HL21R

27.000MHz ~ 220.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.8mm 3.3V HCLS 50 Ohms Load (6) Pad SMD RMS Jitter 0.2 Typ; 0.6Max XO

HL31R

27.000MHz ~ 220.000MHz

 

LVDS

 

 

 

7.0 x 5.0 x 1.2mm 2.5V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD 3rd Overtone; Phase Noise -140dbc XO

MO44R

270.000MHz ~ 320.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.96mm 2.5V LVDS  (6) Pad SMD  XO

MO27R

75.000MHZ ~ 350.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.6mm 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD  XO

MO45R

80.000MHz ~ 320.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.96mm 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD 1.0pS RMS Jitter XO

MO29R

50.000MHz ~ 350.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD 3rd Overtone; Phase Noise -145dbc/Hz XO

MO41R

270.000MHz ~ 320.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD (x2 ~ x4) PLL; Phase Noise -118 dbc XO

MO42R

270.000MHz ~ 700.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD (x16~x32) PLL; Phase Noise -110dbc XO

MO43R

270.000MHz ~ 800.00MHz

 

PECL / LVPECL

 

 

 

7.0 x 5.0 x 1.96mm 2.5V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD 1.0pS RMS Jitter XO

MO28R

60.000MHZ ~ 350.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 2.5V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD 3rd Overtone; Phase Noise -145dbc XO

MO54R

270.000MHz ~ 350.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.96mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD  XO

MO22R

50.000MHz ~ 350.000MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD 3rd Overtone; Phase Noise  -145dbc XO

MO51R

270.000MHz ~ 350.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD (x2~x4)PLL; Phase Noise -118dbc XO

MO52R

270.000MHz ~ 700.00MHz

7.0 x 5.0 x 1.2mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pad SMD (x16~x32) PLL; Phase Noixe -110dbc XO

MO53R

270.000MHz ~ 700.00MHz

13.0 x 10.0mm

 

 

 

 

CMOS / LVCMOS

 

 

 

13.0 x 10.0 x 6.7mm 5.0V CMOS 15pF Load (4) Pin SMT-J Plastic Molded XO

POM5R

75.000MHz ~ 125.000MHz

14.0 x 10.0mm

 

 

 

 

CMOS / LVCMOS

 

 

 

14.0 x 9.8 x 4.7mm 3.3V LVCMOS 15pF Load (4) Pin SMT-J Plastic Molded XO

POM3R

1.000MHZ ~ 50.040MHz

14.0 x 9.8 x 4.7mm 3.3V LVCMOS 15pF Load (4) Pin SMT-J Plastic Molded XO

POM4R

1.500MHZ ~ 75.000MHz

13.97 x 8.89 x 4.7mm 3.3V HCMOS 50 Ohm Load (4) Pin SMT-J  XO

CJ01

20.000MHz ~ 125.000M

14.0 x 9.8 x 4.7mm 5.0V HCMOS 15pF Load (4) Pin SMT-J Plastic Molded XO

POM2R

1.500MHz ~ 75.000MHz

 

LVDS

 

 

 

14.6 x 10.16 x 4.95mm 2.5V LVDS 100 Ohms Load (6) Pad SMD  XO

POLVR

200.00MHZ ~ 622.000MHz

 

PECL / LVPECL

 

 

 

14.23 x 10.16 x 4.95mm 3.3V LVPECL 50 Ohms Load (6) Pin SMD  XO

POMLR

12.352 ~ 622.08MHz